IGNORANTIA IURIS NEMINEM EXCUSAT (nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia)

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Sendecki
Przyjmuje codziennie
pn. - pt. od 9.00 do 18.00
e- mail: r.pr.marcinsendecki@wp.pl
Telefon: 668-838-822

     Radca prawny Sendecki Słupsk

O mnie

Kancelaria Marcin Sendecki

Wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie uzyskałem w 2016r. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - kierunek Prawo. Tytuł magistra zdobyłem w 2005r. W tym samym roku rozpocząłem swoją pracę zawodową. Początkowo, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk w Wydziale Obsługi Prawnej, gdzie występowałem przez Sądem Okręgowym w Słupsku jako pełnomocnik organu rentowego w sprawach z zakresu objęcia ubezpieczeniem społecznym. W latach 2007-2017 doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa zdobyłem zajmując stanowisko asystenta sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku. W 2017 r. ukończyłem studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Biegle władam językiem angielskim.

Oferta

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia rzetelną i kompleksową obsługę prawną zarówno klientom indywidualnym (osobom fizycznym), jak i podmiotom gospodarczym. Świadczę pomoc prawną w postaci udzielania porad prawnych, sporządzania pism procesowych, opinii prawnych, prowadzenia negocjacji, czy reprezentowania przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania i organami administracji publicznej.

Swoje usługi prawne wykonuję z indywidualnym podejściem do każdego Klienta, starając się zrozumieć jak najlepiej jego potrzeby i zapewniając zachowanie w tajemnicy każdej powierzonej mi informacji. Postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej, odpowiedzialność dyscyplinarna za zawinione działania oraz ubezpieczenie z tytułu wykonywania zawodu radcy prawnego połączone z obowiązkiem stałego doskonalenia zawodowego stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla Klientów powierzających mi swoje sprawy. Świadcząc pomoc prawną nie patrzę na swoich Klientów wyłącznie przez pryzmat paragrafów, ale za każdym razem staram się dostrzec za nimi człowieka i problemy z którymi się boryka. Do każdego z moich Klientów podchodzę indywidualnie i z największym zaangażowaniem.

Radca prawny Marcin Sendecki specjalizuje się w prawie karnym, także w sprawach o wykroczenia oraz w prawie karnym wykonawczym, poprzez:
- reprezentację Klientów w postępowaniu przez Sądami, policją, prokuraturą i innymi organami ścigania zarówno w roli obrońcy oskarżonego (obwinionego), jak i pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego;
- reprezentację Klientów na etapie postępowania wykonawczego - w zakresie pomocy w odroczeniu wykonania kary, w uzyskaniu przerwy w jej odbywaniu a także uzyskiwaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz uzyskaniu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;

a także świadczy pomoc prawną

- w zakresie prawa cywilnego (w szczególności w zakresie spraw spadkowych, o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, za błędy w sztuce lekarskiej, za działania wyrządzone innymi czynami niedozwolonymi, o zniesienie współwłasności, o eksmisję, o zapłatę),

- w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego (w sprawach o rozwód, o separację, podział majątku dorobkowego małżonków, alimenty, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem),
- w zakresie prawa pracy (reprezentuję pracownika lub pracodawcę na etapie przedsądowym i w postępowaniu sądowym poprzez wytaczanie powództw i udział w postępowaniach m.in. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, ustalenie istnienia stosunku pracy, opracowywanie i opiniowanie projektów umów o pracę),
- w zakresie prawa administracyjnego (sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, sporządzanie skarg na decyzję organów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, reprezentuję Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Wynagrodzenie:

Kancelaria Radcy Prawnego stosuje następujące systemy wynagrodzenia za świadczone usługi:

1) Wariant godzinowy

- wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o iloczyn liczby godzin i ustalonej stawki za godzinę.

2) Wariant ryczałtowy

- całość obsługi prawnej Klienta jest wynagradzana w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość czasu poświęconego na wykonanie wszystkich zleconych spraw, bądź
- ryczałt z premią za wynik - wynagrodzenie ustalone z góry powiększone o premię za wynik (premia wypłacana tylko w przypadku sukcesu).

3) Wariant indywidualny

- istnieje możliwość indywidualnego ustalenia zasad wynagrodzenia, uwzględniającego specyfikę danej sprawy oraz oczekiwania i możliwości danego Klienta.

Kontakt

Proszę skorzystać z formularza

Treść wiadomości   
Imię i nazwisko
Twój e-mail
   

R.pr. Marcin Sendecki


ul. Nowowiejska 2/1 76-200 Słupsk
Telefon: 668-838-822
Email: r.pr.marcinsendecki@wp.pl

W celu umówienia się na spotkanie proszę o uprzedni kontakt telefoniczny, bądź za pośrednictwem e-mail. W sprawach nagłych istnieje możliwość spotkania poza godzinami pracy Kancelarii.
Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Sendecki współpracuje z Kancelarią Centrum Prawa.